Politika privatnosti

Osnovna obaveštenja

Prikupljanje, obrada i korišćenje Vaših ličnih podataka koje nam dajete radi korišćenja usluge Balkan MYusic podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju oblast zaštite podataka o ličnosti.

Kako bismo obezbedili zaštitu Vaše privatnosti i približili Vam način prikupljanja, upotrebe, povezivanja, prenošenja i korišćenja ličnih podataka, predstavljamo Vam ovu Politiku privatnosti u skladu sa kojom postupamo u vezi sa Vašim podacima i zaštitom privatnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje prikupljamo u vezi sa pružanjem Balkan MYusic usluge.

Registracijom za korišćenje usluge Balkan MYusic, aktivacijom Balkan MYusic usluge, kao i kontaktiranjem Korisničkog centra, prihvatate bez ograničenja, prikupljanje, obradu, korišćenje i zaštitu Vaših ličnih podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ukoliko ne prihvatate uslove iz ove Politike privatnosti bez ograničenja, molimo Vas da ne koristite uslugu Balkan MYusic.

Pod Vašim podacima u smislu ove Politike privatnosti se smatraju svi podaci koje nam dajete, bez obzira da li se odnose na Vas ili na treće lice, s tim da se u slučaju da dajete podatke koje se ne odnose na Vas smatra da raspolažete ovlašćenjem da nam te podatke date.

Ko prikuplja i obrađuje Vaše podatke

Preduzeće za izdavačko-propagandnu delatnost CITY RECORDS d.o.o. Beograd, Ul. neznanog junaka br. 1, PIB: 100222500, kao pružalac Balkan MYusic usluge, ima svojstvo rukovaoca Vašim podacima (u daljem tekstu: mi).

Vaše lične podatke prikupljamo neposredno od Vas, s tim da za nas Vaše podatke mogu prikupljati i obrađivati i treća lica sa kojima mi imamo ugovorni odnos na osnovu koga za naše potrebe prikupljaju i obrađuju Vaše podatke, kao što je privredno društvo FORTUS MEDIA d.o.o. Beograd, Ul. Gospodar Jovanova 79, PIB 109988156, kao naš partner koji vrši softversko održavanje i upravljanje softverskim sistemima aplikacije Balkan MYusic, te druge kompanije koje održavaju softverske sisteme koji omogućavaju Balkan MYusic uslugu, operatori mobilne telefonije, zatim provajderi koji organizuju i realizuju registraciju za korišćenje Balkan MYusic usluge putem SMS servisa, platforme mobilnih aplikacija, te operatori sistema plaćanja platnim karticama (provajder PayPal sistema plaćanja, WSPay i dr.), koji za nas prikupljaju podatke povezane sa registracijom za korišćenje usluge Balkan MYusic putem plaćanja naknade za odnosnu uslugu platnom karticom.

Koje lične podatke prikupljamo

Radi korišćenja usluge Balkan MYusic, mi obrađujemo sledeće podatke:
- email adresu koju ćete, kao jedinstveni korisnički nalog, koristiti za potrebe aktivacije Balkan MYusic usluge, te podatke neophodne radi plaćanja naknade za korišćenje Balkan MYusic usluge platnom karticom, kao što su Vaše ime, prezime i prebivalište (što uključuje državu, mesto i adresu prebivališta) povezane sa platnom karticom kojom vršite plaćanje predmetne usluge, rok važenja i kod za korišćenje platne kartice, odnosno druge podatke neophodne za realizaciju plaćanja Balkan MYusic usluge platnom karticom, uključujući i podatke o IP adresi uređaja sa koga vršite plaćanje naknade za Balkan MYusic uslugu platnom karticom, ukoliko radi registraciji za korišćenje Balkan MYusic usluge plaćanje naknade za predmetnu uslugu vršite platnom karticom.

Pored navedenih podataka, te nezavisno od načina plaćanja, odnosno registracije za Balkan MYusic uslugu, u slučaju kontaktiranja Korisničkog servisa radi žalbi na uslugu Balkan MYusic (reklamacije), neophodno je da nam, kao podnosilac reklamacije, pružite podatke o Vašem ličnom imenu, prezimenu i adresi prebivališta, te podatke o broju mobilnog telefona, odnosno email adresi, koje ste koristili za registraciju i/ili aktivaciju Balkan MYusic usluge za koju ističete reklamaciju, kontakt adresi putem koje Vas možemo obavestiti o odluci po reklamaciji, s tim da ćemo prilikom prijema Vaše reklamacije obrađivati i druge podatke koje nam zakonski propisi nalažu da obrađujemo u vezi sa podnetom reklamacijom (vrsta Vašeg zahteva povodom reklamacije, datum prijema reklamacije, datum odluke i dr.).

Takođe, na osnovu informacija dobijenih od Vašeg operatera mobilne telefonije, odnosno provajdera sistema plaćanja platnim karticama, u zavisnosti od načina registracije, odnosno plaćanja naknade za korišćenje Balkan MYusic usluge, mi obrađujemo i podatke o tome da li su uredno plaćene usluge Balkan MYusic pružene za isti jedinstveni korisnički nalog (email adresu), te vremenski period pružanja Balkan MYusic usluge za isti jedinstveni korisnički nalog (email adresu).

Zašto prikupljamo podatke i pravni osnov obrade

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo radi omogućavanja korišćenja Balkan MYusic usluge i to:
- email adresu, u zavisnosti od načina registracije za korišćenje Balkan MYusic usluge, kao jedinstveni korisnički nalog, i za obustavu korišćenja predmetne usluge (odjava sa servisa);
- podatke koji su nam potrebni prilikom plaćanja Balkan MYusic usluge platnom karticom prikupljamo radi omogućavanja navedenog načina plaćanja i Vaše zaštite od zloupotrebe od strane trećeg neovlašćenog lica, odnosno naše zaštite od prevare.

Osnov za obradu podataka koje prikupljamo prilikom registracije za Balkan MYusic uslugu i aktivacije Balkan MYusic usluge, kao i podatke naplati usluga Balkan MYusic i vremenskom periodu pružanja usluga Balkan MYusic za isti jedinstveni korisnički nalog, predstavlja zaključenje i realizacija ugovornog odnosa u vezi sa pružanjem Balkan MYusic usluge, te naše zakonske obaveze u vezi sa identifikacijom korisnika koji plaćanje Balkan MYusic usluge vrše putem platne kartice kao i u vezi sa finansijsko-poreskim poslovanjem, dok Vaše podatke prilikom žalbi (reklamacije) na Balkan MYusic uslugu prikupljamo usled naše zakonske obaveze vođenja evidencije o reklamacijama potrošača.

Obrada podataka o Vašoj IP adresi predstavlja naš legitimni interes radi sprečavanja zloupotreba platnih kartica i prevarnih radnji.

Način čuvanja i obrade podataka

Mi preduzimamo sve razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti radi sprečavanja nehotične i zlonamerne manipulacije podacima, gubitka i oštećivanja podataka, te pristupa od strane neovlašćenih lica. Takođe, stalno unapređujemo ove mere bezbednosti u skladu sa tehnološkim razvojem. Naravno, prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran i mi ne možemo da garantujemo sigurnost podataka poslatih preko interneta. Svi prikupljeni podaci štite se pomoću tehnologije SSL protokola i PKI sistema.

Mi prikupljene podatke ne prodajemo i ne transferišemo trećim licima, niti treća lica mogu pristupiti prikupljenim podacima, izuzev u slučaju zahteva nadležnih državnih organa kada imamo zakonsku obavezu da istima dostavimo Vaše podatke, kao i u slučaju obrade podataka od strane trećeg lica za naše potrebe radi omogućavanja pružanja Balkan MYusic usluge.

Podatke prikupljamo samo na način kako je prethodno navedeno i ne prikupljamo više podataka od onoga što nam je potrebno.

Izuzev u slučaju žalbe (reklamacije) na Balkan MYusic uslugu, mi ne identifikujemo korisnika Balkan MYusic usluge, te Vaše podatke o broju mobilnog telefona/email adresi koje koristite za registraciju i aktivaciju Balkan MYusic usluge ne povezujemo sa drugim Vašim ličnim podacima, niti podatke u vezi sa vlasnikom platne kartice koja je korišćena za registraciju za Balkan MYusic uslugu povezujemo sa ličnošću korisnika Balkan MYusic usluge.

Vaši podaci se automatizovano obrađuju, posredstvom softvera koji, na osnovu dobijenih podataka u vezi sa registracijom za korišćenje ili odjavom od korišćenja Balkan MYusic usluge, omogućava ili obustavlja korišćenje Balkan MYusic usluge, upućuje korisniku odgovarajuća obaveštenja u vezi sa korišćenjem ili prestankom korišćenja Balkan MYusic usluge, te objedinjuje sve obrađivane podatke vezane za jedan jedinstveni korisnički nalog. Takođe, prekid pružanja usluge vrši se na osnovu automatizovane obrade podataka dobijenih od Vašeg operatera mobilne telefonije ili operatora sistema plaćanja platnim karticama u vezi sa naplatom naknade za korišćenje Balkan MYusic usluge.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati sve dok su isti neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni, odnosno dok postoji zakonska obaveza obrade.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Od nas možete u skladu sa zakonom zahtevati informaciju da li se Vaši podaci obrađuju, pristup Vašim informacijama o ličnosti, kao i izdavanje kopije Vaših podataka o ličnosti, pod uslovom naknade opravdanih troškova za izradu dodatnih kopija evidencija podataka o ličnosti.

U svako doba možete zahtevati da se netačni i nepotpuni podaci o Vama bez odlaganja isprave, odnosno dopune, uključujući i putem davanja dodatne izjave o svojim podacima o ličnosti, zatim da izbrišemo odnosno ograničimo obradu podataka o ličnosti, pod uslovima propisanim zakonom.

Imate pravo da, na osnovu upućenog zahteva nama, budete obavešteni o primaocima svake ispravke, dopune i brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade, na način propisan zakonom.

Imate pravo na prenosivost podataka o ličnosti, pod uslovima predviđenim zakonom, te ukoliko je to tehnički izvodljivo i ukoliko je, u skladu sa našom procenom, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa podataka o ličnosti.

U vezi sa obradom podataka koje vršimo na osnovu našeg legitimnog interesa, u svakom trenutku možete podneti prigovor na obradu.

Vaše je pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa zakonom.

U vezi sa svim Vašim zahtevima povodom obrade i korišćenja Vaših podataka o ličnosti, uključujući i isticanje prigovora i opoziv pristanka, možete nam se obratiti putem Korisničkog servisa:

Email: support@balkanmyusic.com
Telefon: +381652255055
Kontakt adresa: Ul. neznanog junaka br. 1, 11 0000 Beograd, Republika Srbija

Obaveza davanja podataka, posledice nedavanja podataka, prestanak obrade

Obrada podataka u postupku registracije i aktivacije usluge Balkan MYusic neophodna je za zasnivanje i realizaciju ugovora u vezi sa korišćenjem usluge Balkan MYusic, te uslugu Balkan MYusic nije moguće koristiti u slučaju nepružanja podataka, brisanja podataka, davanja netačnih podataka, kao i bilo kojim drugim razlogom prestanka obrade i korišćenja Vaših podataka, s tim da od izabranog načina registracije zavisi koje od Vaših podataka ćemo prikupljati.

U slučaju da ne želite da Vaši podaci budu obrađivani, kao i u slučaju prestanka obrade ili ograničenje obrade podataka o ličnosti nećete biti u mogućnosti koristite Balkan MYusic uslugu, dok obrada u postupku reklamacije predstavlja našu zakonsku obavezu te bez pružanja potrebnih podataka nismo dužni da primimo Vašu reklamaciju.

Važnost Politike privatnosti

Mi možemo ažurirati Politiku privatnosti, s vremena na vreme, usvajanjem izmena i dopuna Politike privatnosti, s tim da ćete prilikom prve naredne prijave radi korišćenja usluge Balkan MYusic biti obavešteni o ažuriranoj Politici privatnosti.

Ova Politika privatnosti je poslednji put ažurirana 26.04.2021. godine i primenjuje se do novog ažuriranja.